Procedura


 1. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne
 3. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny
 4. Szkolenie warsztatowe

Przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego.

 1. Dobór rodziny do dziecka, a nie dziecka do rodziny, na podstawie określenia potrzeb dziecka.
 2. Różnica wieku między przysposabiającymi, a przysposabianym nie powinna przekraczać 40 lat.
 3. Kandydatem na rodzinę adopcyjną może zostać osoba samotna lub osoby pozostające w związku małżeńskim (wspólnie przysposobić dziecko mogą tylko małżonkowie);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalający na sprawowanie opieki rodzicielskiej, potwierdzony zaświadczeniami lekarskimi;
 6. Źródło dochodu pozwalające na zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

Złożenia następujących dokumentów:

 • podanie o adopcję do Ośrodka Adopcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem motywacji do przyjęcia dziecka;
 • życiorysy małżonków/życiorys osoby starającej się o przysposobienie dziecka;
 • odpis zupełny aktu małżeństwa / odpis zupełny aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o źródłach dochodu – zeznanie podatkowe oraz inne dokumenty wskazujące źródła dochodu;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia małżonków/osoby starającej się o przysposobienie dziecka stwierdzające możliwość opieki nad dzieckiem;
 • wspólne zdjęcie rodzinne;
 • inne dokumenty, np. zaświadczenie o leczeniu specjalistycznym.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zgromadzenia innych dokumentów niż wymienione, które mogą mieć wpływ na ustalenie, czy kandydaci dają rękojmię należytego wychowania i właściwej opieki nad dzieckiem.