Procedura


 1. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne
 3. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny
 4. Szkolenie warsztatowe

Przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego.

 1. Dobór rodziny do dziecka, a nie dziecka do rodziny, na podstawie określenia potrzeb dziecka.
 2. Różnica wieku między przysposabiającymi, a przysposabianym nie powinna przekraczać 40 lat.
 3. Kandydatem na rodzinę adopcyjną może zostać osoba samotna lub osoby pozostające w związku małżeńskim (wspólnie przysposobić dziecko mogą tylko małżonkowie);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 5. Stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwalający na sprawowanie opieki rodzicielskiej, potwierdzony zaświadczeniami lekarskimi;
 6. Źródło dochodu pozwalające na zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe.

Wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

Złożenia następujących dokumentów:

 • podania i życiorysów,
 • odpisu zupełnego aktu małżeństwa (osoby rozwiedzione: sentencji rozwodu, osoby samotne: aktu urodzenia),
 • zaświadczeń o dochodach i opinii z zakładu pracy,
 • zaświadczeń o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz zaświadczeń z Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Odwykowej,
 • wspólne zdjęcie małżonków

Ośrodek zastrzega sobie prawo do zgromadzenia innych dokumentów niż wymienione, które mogą mieć wpływ na ustalenie, czy kandydaci dają rękojmię należytego wychowania i właściwej opieki nad dzieckiem.