Historia


Miejski Ośrodek Adopcyjno  –  Opiekuńczy  w  Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17b powołany został dn. 01.07.1999 r. Uchwałą Rady Miasta Częstochowy Nr 115/XI/99 z dnia 31.05.1999 r.

Z dniem wejścia w życie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. od 01.01.2012 r. Miejski Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy uległ likwidacji. W jego miejsce Marszałek Województwa Śląskiego powołał Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie. Ośrodek powstał w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i mieści się w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17B.