Adopcja


Przysposobienie – między przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

  • Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra,
  • Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego,
  • Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

 W obecnym stanie prawnym istnieją trzy rodzaje adopcji (przysposobienia)

  • przysposobienie pełne,
  • przysposobienie pełne nierozwiązywalne (całkowite),
  • przysposobienie niepełne,

Adopcja pełna gdy rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej przez sąd. Adopcja ta, z ważnych przyczyn może być rozwiązana (na wniosek rodziców adopcyjnych lub samego dziecka).

Adopcja całkowita (pełna nierozwiązywalna) gdy matka/rodzice biologiczni dobrowolnie zrzekli się przed sądem władzy rodzicielskiej i wyrazili zgodę „in blanco” na adopcję dziecka przez nieznane im osoby

Adopcja niepełna poprzez adopcję dziecko zyskuje jedynie rodziców i ich nazwisko, nie zrywa natomiast więzów prawnych (niekiedy też faktycznych), z rodziną biologiczną.

Przysposobienie niepełne stosuje się w praktyce bardzo rzadko i w przypadkach, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Nadrzędnym celem przysposobienia jest dobro dziecka.